ბილეთები

ბოტანიკური ბაღის დათვალიერების საფასური შეადგენს 4 ლარს

პენსიონერთათვის - 1 ლარი

სტუდენტეთათვის /პენსიონერებისთვის - 1 ლარი

მოსწავლეთათვის - 50 თეთრი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის/სოციალურად დაუცველებისთვის: უფასო

საოჯახო ბილეთი (ორი ზრდასრული და ბავშვები 18 წლამდე) - 6 ლარი

ბოტანიკური ბაღის დათვალიერების საფასურის გადასახადისგან თავისუფლდებიან საქართველოს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები, ობოლი ან/და მშობელთა მზრუნველობა მოკლებული მოსწავლეები და სტუდენტები, სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს.