კორპორატიული სერვისები

ადმინისტრაცია საფინანსო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება სამეურნეო და მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილება
შრომის უსაფრთხოების განყოფილება

ჰორტიკულტურა

მერქნიან მცენარეთა კოლექციების განყოფილება მებაღეობისა და ლანდშაფტის დიზაინის განყოფილება მცენარეთა დაცვის ლაბორატორია

კონსერვაცია

მცენარეთა კონსერვაციის განყოფილება ეთნობოტანიკის
განყოფილება
ეროვნული თესლის
ბანკი
სამკურნალო მცენარეთა სექტორი კავკასიის იშვიათ და გადაშენებად მცენარეთა სექტორი

საზოგადოებრივი სერვისები

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის განყოფილება ეკოლოგიური განათლების განყოფილება დაცვისა და უსაფთხოების განყოფილება